Основні напрями регіонального управління: управління природно-ресурсним потен­ціалом регіону, управління фінансовими, трудовими ресурсами.

Природно-ресурсний потенціал (ПРП) регіону -це сукупність усіх природних засобів, джерел, які є і можуть бути задіяні, використані для досягнення певної мети.

ПРП включає в себе тільки вивчені елементи природного середовища, які поділяються на дві великі групи:

· природні умови — це тіла й сили природи, які за певного рівня розвитку продуктивних сил є істотними для життя та діяльності людського суспільства у виробничій і невиробничій сферах;

· природні ресурси — це тіла й сили, які на певному рівні розвитку продуктивних сил і вивченості можуть бути використані для задоволення потреб людського суспільства у формі безпосередньої участі в матеріальній діяльності [3].

Фінансові ресурси складають фінансову основу для Основні напрями регіонального управління: управління природно-ресурсним потен­ціалом регіону, управління фінансовими, трудовими ресурсами. реалізації основних функцій регіонального управління і представляють грошові кошти, що акумулюються в місцевих бюджетах.

Для ефективного управління фінансовими ресурсами регіону, визначимо основні напрями та розробимо заходи щодо їх реалізації, які, на нашу думку, повинні включати: систематизацію проблем соціально-економічного розвитку, управління фінансовими ресурсами, регулювання бюджетно-фінансових потоків та удосконалення форм і методів фінансової підтримки регіону ( рис. 1.) [4].

Трудові ресурси в процесі регіонального управління забезпечують усі функції управління людським фактором, який розробляє і реалізовує управлінські рішення, направлені на досягнення певних цілей і вирішення завдань регіонального розвитку.

Трудові ресурси складає наявне працездатне населення — потенціал живої праці, який мають регіони на певний момент часу. Їх Основні напрями регіонального управління: управління природно-ресурсним потен­ціалом регіону, управління фінансовими, трудовими ресурсами. відтворення і раціональне використання є одним з найважливіших напрямів регіональної економічної політики, дотримання якого націлює управління на вирішення таких завдань:

—створення умов для повного здійснення громадянами конституційного права на працю;

—забезпечення рівних можливостей у виборі професії та роду трудової діяльності;

—розробка та реалізація програм професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб;

—створення належних, безпечних і здорових умов праці;

—встановлення оптимальних пропорцій у розподілі трудового потенціалу між галузями регіонального господарчого комплексу;

—збалансування регіонального ринку праці, чисельності трудових ресурсів і робочих місць у регіоні та здійснення заходів екістичного (поселенського) спрямування;

—соціальний захист неконкурентноспроможних на ринку праці верств Основні напрями регіонального управління: управління природно-ресурсним потен­ціалом регіону, управління фінансовими, трудовими ресурсами. населення.

Розв'язання цих завдань становить зміст управління трудовими ресурсами і здійснюється місцевими органами за допомогою економічних, правових та адміністративних методів [5].

Таким чином, ресурсне забезпечення має велике значення для підвищення якості регіонального управління. В умовах дефіциту ресурсів необхідно оптимізувати їх використання за критеріями: мінімізація витрат ресурсу кожного виду і можливість якісного забезпечення функцій регіонального управління.


documentailhair.html
documentailhhsz.html
documentailhpdh.html
documentailhwnp.html
documentailidxx.html
Документ Основні напрями регіонального управління: управління природно-ресурсним потен­ціалом регіону, управління фінансовими, трудовими ресурсами.